This album contains old photos of Marston Moreteyne